Metadaten

Heidelberger Akademie der Wissenschaften / Philosophisch-Historische Klasse [Editor]; Bezold, Carl [Oth.]
Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse (1915, 8. Abhandlung): Historische Keilschrifttexte aus Assur: Zettelproben des babylonisch-assyrischen Wörterbuchs der Heidelberger Akademie der Wissenschaften — Heidelberg, 1915

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.34066#0072
License: Free access  - all rights reserved
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Beilage 1 zu GuADENwiTZ, Versuch einer Dekomposition des Rubrischen Fragmentes.

T)as Rnbrisehe Fragmeni = C. J. L. XI, No. 114b (p. 207).

iussum iudicatumve erit, id ratum ne esto: quodque quis-
que quomq(ue) d(e) e(a) r(e) decernet interdeicetve seive sponsionem
fierei <iudicaveritve> iubebit iudiciumve quod d(e) e(a) r(e) dabit, is
in id decretum interdictum sponsionem iudicium exceptio-
° nem addito addive iubeto: 'q(ua) d(e) r(e) operis novi nuntiationem
'II vir IIH vir praefectusve eius municipei non remeisserit'.
Qua de re quisque et a quo in Gallia cisalpeina damnei infectei
xx ex formula restipularei satisve accipere volet, et ab eo quei
ibei i(ure) d(eicundo) p(rctcr^) postulaverit, idque non k(alumniae) k(aussa) se facere iuraverit: tum is quo
'3 d(e) e(a) r(e) in ius aditum erit eum quei in ius eductus erit d(e) e(a) (re) ex formu-
1a repromittere et, sei satis darei debebit, satis dare iubeto de-
cernito. Quei eorum ita non repromeisserit aut non satis dede-
rit, sei quid interim damni datum factumve ex ea re aut ob e(am) r(em) eo-
ve nomine erit, quam ob rem utei damnei infectei repromissio
^ satisve datio fierei [iM&atMr] postulatum erit., tum mag(istratus) prove mag(istratu) II vir
1111 vir praeiec(tus)ve, quoquomque d(e) e(a) r(e) in ius aditum erit, d(e) e(a) r(e) ita ius
deicito iudicia dato iudicareque iubeto cogito, proinde atque sei
d(e) e(a) r(e), quom ita postulatum esset, damuer in/ectei ex formula
recte repromissum satisve datum esset. D(e) e(a) r(e) quod ita iudicium
datum iudicareve iussum iudicatumve erit, rus ratumque esto,
dum in ea verba, sei damnei infectei repromissum non erit, iudi-
cium det itaque iudicare iubeat: 'l(udex) e(sto). S(ei), antequam id iudicium
'q(ua) d(e) r(e) a(gitur) factum est, Q. Licinius damni infectei eo nominc q(ua) d(e)
'r(e) a(gitur) eam stipulationem, quam is quei Romae inter peregrei-
'nos ius deicet in albo propositam habet, L. Seio repromeississet,
'tum quicquid eum Q. Licinium ex ea stipulatione L. Seio d(are) f(acere) opor-
'teret ex f(ide) b(ona) d(um) t(axat) HS , e(ius) i(udex) Q.Licinium L. Seio, sei ex decreto II vir(ei)
1111 vir(ei) praefec(tei)ve Mutinensis, quod eius rs II vir 1111 vir praefec(tus)-
've ex lege Rubria seive id pl(ebei)ve sc(itum) est decreverit, Q. Licinius eo
3° 'nomine qua (de) r(e) a(gitur) L. Seio damnei infectei repromittere no-
'luit c(ondemnato); s(ei) n(on) p(arret), a(bsolvito)'; aut sei damnei infectei satis datum non erit,
in ea verba iudicium det: 'l(udex) e(sto). S(ei), antequam id iudicium q(ua) d(e) r(e) a(gitu!j
'/actum est, Q.Licinius damnei infectei eo nomine q(ua) d(e) r(e) a(gitur) ea
'stipulatione, quam is quei Romae inter peregrinos ius deicet
33 'in albo propositam habet, L. Seio satis dedisset, tum q(uic)q(uid) eum
'Q. Licinium ex ea stipuiatione L. Seio d(are) f(acere) oporteret ex f(ide) b(ona) d(um) t(axat)
'e(ius) i(udex) Q. Liciniuw L. Seio, sei ex decreto 11 vir(ei) 1111 vir(ei) praef(ectei)ve Muti-
'nensis, quod eius is 11 vir 1111 vir praefect(us)ce ex lege Rubria sei-
've id pl(ebei)ve sc(itum) est decreverit, Q. Licinius eo nomine q(ua) d(e) r(e) a(gitur)
4" 'L. Seio damnei infectei satis dare noluit, c(ondemnato); s(ei) n(on) p(arret), a(bsolvito)'; dum II vir
1111 vir i(ure) d(eicundo) praefec(tus)ve d(e) e(a) r(e) ius ita deicat curetve, utei ea no-
mina et municipium colonia locus in eo iudicio, quod ex ieis
quae proxsume s(cripta) s(unt) accipietur, includimtur concipiantur,
quae includei concipei s(ine) d(olo) m(alo) oportere [er cr]deb[Mn]tu[r], ne quid
^ ei quei d(e) e(a) r(e) aget petetve captionei ob e(am) r(em) aut eo nomine esse
possit; neive ea nomina qune in earum qua formula , quae s(upra)
s(criptae) s(unt), scrrpta eMnt, aut Mutinawz in eo iudicio includei concipei curet, nise
iei, quos inter id iudicium accipietur feisve contestabitur,
ieis nominibus fuerint, quae in earum qua formula s(cripta) s(Mnt),
3" et nisei sei Mutinae ea res agetur. Neive quis mag(istratus) prove mag(istratu)
neive quis pro quo imperio potestateve erit intercedito nei-
ve quid aliud facito quo minus de ea re ita iudicium detur

iudiceturque.
A quoquomq(ue) pecunia certa credita signataformap(ublica) p(opulei)R(omanei) in eorum quo o(ppido) m(unicipio) c(olonia) p(raefectura)
xxi f(oro) v(eico) c(onciliabulo) c(astello) t(erritorio)ve, quae sunt eruntve in Gallia cisalpeina, petetur, quae res non
pluris HS XV erit, sei is eam pecuniam in iure apud eum, queiibei i(ure) d(eicundo) p(raerit), ei quei
3 eam petet, aut ei quoius nomine ab eo petetur d(are) o(portere) debereve se confessus
erit, neque id quod confessus erit solvet satisve faciet aut se sponsione
iudicioque utei<ve> oportebit non defendet, seive is ibei d(e) e(a) r(e) in iure non
responderit neque d(e) e(a) r(e) sponsionem faciet neque iudicio utei opQrtebit
se defendet: tum de eo, a quo ea pecunia peteita erit, deque eo, quoi eam
pecuniam d(arei) o(portebit), s(iremps) res lex ius caussaque o(mnibus) o(mnium) r(erum) esto, atque utei esset esseve
oporteret, sei is, quei ita confessus erit aut d(e) e(a) r(e) non responderit aut se
sponsione iudicioque utei oportebit non defenderit, eius pecuniae iei,
quei eam suo nomine petierit quoive eam d(arei) o(portebit), ex iudicieis datcis iudi-
careve recte iusseis iure lege damnatus esset fuisset. Queique quomque
'3 II vir 1111 vir praefec(tus)ve tbei i(ure) d(eicundo) p(raerit), is eum, quei ita quid confessus erit.
neque id solvet satisve faciet, eumce quei se sponsione iudiciove utei<ve>
oportebit non defenderit aut in iure non responderit neque id solvet
satisve faciet, t(antae) p(ecuniae), quanta ea pecunia erit de qua tum inter cos am-
bigetur, dum t(axat) 77^ XV, s(ine) f(raude) s(ua) duci iubeto; queique eorum qucm ad qucm
ea res pertinebit duxserit, id ei fraudi poenaeve ne esto; quodque ita fac-
tum actum iussum erit, id ius ratumque esto. Quo minus in eum, quei ita
vadimonium Romam ex decreto eius, quei ibei i(ure) d(eicundo) p(raerit), non promeisserit
aut vindicem locupletem ita non dederit, ob e(am) r(em) iudicium recup(erationem) 'is, quei
ibei i(ure) d(eicundo) pr(aerit), ex h(ac) l(ege) det iudicareique d(e) e(a) r(e) ibei curet, ex h(ac) I(ege) n(ihil) r(ogatur).
33 A quo quid praeter pecuniam certam creditam signatam forma p(ublica) p(opulei) R(omanei)
xxii in eorum quo o(ppido) m(unicipio) c(olonia) p(raefectura) /(oro) v(eico) c(onciliabulo) c(astelio) t(erritorio)ve, quaesunt eruntve in Gailia cis Alpeis,
petetur quodve quom eo agetur, quae res non pluris HS XV erit et sei
ea res erit, de qua re omnei pecunia ibei ius deicei iudiciave darei ex h(ac) I(ege) <d(are)> o(portebit),
sci is eam rem, quae ita ab eo petetur deve ea re cum eo agetur, ei, quei eam rem
petet deve ea re aget, aut iei, quoius nomine ab eo petetur quomve eo age-
tur, in iure apud eum, quei ibei i(ure) d(eicundo) p(raerit), d(are) /(acere) p(raestare) rcstitucreve oportere aut
se debere, eiusve eam rem esse aut se eam habere, eamve rem de
qua arguetur se fecisse, obligatumve se eius rei noxsiaeve esse confes-
sus erit deixseritve, neque d(e) e(a) r(e) satis utei oportebit faciet aut, sei spon-
33 sionem fierei oportebit, sponsionem non faciet, aut non restituet
neque se iudicio utei oportebit defendet; aut sei d(e) e(a) r(e) in iure
nihil responderit neque d(e) e(a) r(e) se iudicio utei oportebit, defendet:
tum de eo, a quo ea res ita petetur quomve eo d(e) e(a) r(e) ita agetur, deque
eo, quoi eam rem d(arei) f(ierei) p(raestarei) restitui satisve d(e) <?(a) r(e) fierei oportebit,
4" sfiremps) l(ex) r(es) i(us) c(aussa)q(ue) o(mnibus) o(mnium) r(erum) e(sto), atque utei esset esseve oporteret, sei is quei ita
quid earum rerum confessus erit aut d(e) e(a) r(e) non responderit neq(ue)
se iudicio utei oportebit defenderit, dc ieis rebus Romae apud pr(aetorem)
eumve quei de ieis rebus Romae i(ure) d(eicundo) p(rae)esset, in iure confessus esset
aut ibei d(e) e(a) r(e) nihil respondisset aut iudicio se non defendisset;
4" pr(aetor)q(ue) isve quei d(e) e(is) r(ebus) Romae i(ure) d(eicundo) p(raerit) in eum et in heredem eius d(e) e(is) r(ebus) om-
nibus ita ius deicito decernito eosque duci bona eorum possideri
proscreibeive veneireque iubeto, ac sei is heresve eius d(e) e(a) r(e) in
iure apud eum pr(aetorem) eumve quei Romae i(ure) d(eicundo) praesset, confessus es-
set aut d(e) e(a) r(e) nihil respondisset neque se iudicio utei oportuis-
3" set defendisset; dum ne quis d(e) e(a) r(e) nisei pr(aetor) isve quei Romae i(ure) d(eicundo) p(raerit)
eorum quoius bona possiderei proscreibei veneire duceique
euin iubeat.
Queicomque in eorum quo o(ppido) m(unicipio) c(olonia) p(raefectura) f(oro) v(eico) c(onciliabulo) c(astello) t(erritorio)ve, quae in Gal-
xxni lia cisalpeina sunt erunt, i(ure) d(eicundo) p(raerit), is inter eos, quei de fami-
33 üa erceiscunda deividunda iudicium sibei darei reddeive
in eorum quo o(ppido) m(unicipio) c(olonia) p(raefectura) f(oro) v(eico) c(onciliabulo) c(astello) t(erritorio)ve quae s(upra) s(cripta) s(unt) postu-
laverint, ita ius deicito decernito iudicia dato iudicare
iubeto.uteiin eoo(ppido) m(unicipio) c(olonia) p(raefectura) f(oro) v(eico) c(onciliabulo) c(astello) t(erritorio)ve, in quo is, quoius
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften