Metadaten

Heeßel, Nils P.; Maul, Stefan M. [Editor]; Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Editor]
Keilschrifttexte aus Assur literarischen Inhalts (Band 1): Divinatorische Texte: I. Terrestrische, teratologische, physiognomische und oneiromantische Omina — Wiesbaden: Harrassowitz, 2007

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.32126#0158
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Kollationsergebnisse

Nr. 3: VAT 10781 (KAR 436) ll’: i]na 'R'

^if-tab 1 -s[i

Nr. 13: VAT 10116 + VAT 10145 (KAR 384-385) Vs. 6, Anfang:

Nr. 16: VAT 10167 (KAR 382) Vs. 23: ir-bi-

Rs. 30’ , Ende: [x]

dan-nu DAB-su

Nr. 21: A 441 (KAR 376) Vs. 57: SA5.MES u
Vs. 77: EBI

Vs. 78, Ende: EBI KI.

Rs.35’: [DUs-MES] ...Jf \

Nr. 17: VAT 9793 (KAR 393) Z. 5, Anfang: / U=T GU4.UD- r// n

Vs. 80, Ende: E NA i-duk-
Vs. 87, Ende: E (

Rs. 11, Ende: E BI i

är-bu-ta^ DU-a&

Rs. 13: ina E L]Ü

Nr. 24: VAT 10961 (KAR 469) Z. 10’, Anfang: [DIS IZI ina\

1T

ELU

Nr. 30: VAT 10317 (KAR 381) II 4, Anfang: DIS NA KASKAL Mh- 4—j NIM.GlR

Nr. 31: VAT 10526 (KAR 390) 9’, Anfang: HAR [ZABAR GAR-ma 19’, -sü

Nr. 32: VAT 10829 (KAR 406) 8’, Anfang: sum^-ma IGIGÜB-M

Nr. 39: VAT 10268 (KAR 300) Rs. 9’, Ende: DINGIR

[GÄL]

mut

143
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften